Informacja RODO

Informacja w sprawie realizowanych kampanii mailowych

Informujemy, że aby realizować cele statutowe prowadzimy kampanie marketingowe w wyniku których mogą Państwo otrzymywać od nas wiadomości e-mail – w większości przypadków nie wymaga to uzyskania od Państwa zgody a tym samym nie stanowi naruszenia przepisów prawa.

Uzasadnienie:

 1. Na gruncie RODO, zgodnie z motywem (47) „Podstawą prawną przetwarzania mogą być prawnie uzasadnione interesy administratora (..). Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”. Oznacza to, że podstawą przetwarzania niniejszego maila nie jest zgoda osoby, której dane dotyczą
 2. Na gruncie Ustawy o Świadczeniu Usług Elektronicznych – korespondencja elektroniczna nie wymaga uzyskania zgody na przesłanie informacji handlowej drogą elektroniczną, ponieważ od 21 stycznia 2013 r. zmianie uległa treść art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE), który obecnie stanowi, „Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej”. Zgodnie zatem ze znowelizowanym brzmieniem art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną – dozwolone jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej na firmowy adres poczty elektronicznej przedsiębiorstwa. Zgodnie z wyrokiem NSA z dnia 28 listopada 2002 r. (II SA 3389/2001) – jeżeli przedsiębiorca objął zakresem danych indywidualnych dotyczących firmy swoje dane osobowe, w sytuacji gdy dane te pokrywają się, nie może on jako osoba fizyczna domagać się ochrony swoich danych osobowych, które są wykorzystywane nie jako dane osobowe, lecz jako dane firmy. Stanowisko to zostało potwierdzone w wyroku WSA w Warszawie z dnia 16 listopada 2011 r. (II SA/Wa 1009/2011).
 3. Na gruncie Prawa Telekomunikacyjnego i zapisów Art. 172 – nie jest wymagane wyrażenie zgody przez abonenta lub użytkownika końcowego dla celów marketingu bezpośredniego z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w sytuacji, gdy nie używa automatycznych systemów wywołujących, co w aktualnym kontekście ma miejsce.

Klauzula informacyjna dot. realizowanych kampanii drogą mailową

wymagana wyłącznie w przypadku, gdy Państwa e-mail stanowi daną osobową

 1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Damiana Kopaczyńskiego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Juliusza Słowackiego 55/1, 60-521 Poznań.
 2. Zakres Państwa danych które są przetwarzane, to wyłącznie adres e-email.
 3. Państwa dane pozyskano z Bazy HBI, Polskie firmy, Biznesfinder, Bisnode oraz z dostępnych stron www w celu komunikacji z Państwem związanej z inicjatywami naszej Fundacji.
 4. Dane przechowywane będą do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.
 5. Ponadto mają Państwo prawo do :
  1. dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  4. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Odbiorcą Państwa danych są podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Fundacja Damiana Kopaczyńskiego

 1. Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwany dalej: „RODO”) informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Damiana Kopaczyńskiego z siedzibą w Poznaniu (60-521) przy ulicy Juliusza Słowackiego 55/1 KRS: 0000789670, NIP: 7792506640   (zwana dalej: „Administrator danych” lub „Administrator”). Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres fundacja@kopaczynski.pl.
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z wyznaczonym specjalistą ds. ochrony danych osobowych (lub jeżeli ma zastosowanie – Inspektorem Ochrony Danych osobowych) poprzez adres e-mail fundacja@kopaczynski.pl.
 3. Administrator danych informuje, że przysługuje Pani/ Panu prawo do:
  1. wycofania zgody (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda); wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; zgodę można wycofać w każdym momencie (art. 7 ust. 3 RODO);
  2. dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO);
  3. żądania sprostowania danych (art. 16 RODO);
  4. usunięcia, tj. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO);
  5. ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO);
  6. przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (art. 20 RODO);
  7. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu) (art. 21 RODO).
 4. Pani/ Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:
  1. w celu świadczenia przez Administratora danych usług, w tym usług pośrednictwa finansowego – podstawą przetwarzania jest zawarta z Panem/Panią umowa (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Umowa może być w takim przypadku zawierana również w formie ustnej poprzez chociażby uczestniczenie w spotkaniu z ekspertem/partnerem Administratora danych celem poszukiwania dla Pana/Pani odpowiedniej usługi;
  2. marketingu bezpośredniego produktów lub usług za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej – podstawą prawną przetwarzania danych jest Pana/Pani zgoda (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
  3. marketingu bezpośredniego produktów i usług, w tym profilowania – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  4. analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  5. wypełnienia obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – podstawą prawną przetwarzania danych w tym celu jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (przetwarzanie opiera się wówczas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).
 5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane:
  1. w zakresie świadczenia usług dane osobowe będą przetwarzane do upływu terminów przedawnienia roszczeń. Dane osobowe mogą być jednak przetwarzane dłużej, jeżeli wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
  2. w przypadku udzielenia zgody na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną lub na kontakt telefoniczny w celu przedstawienia oferty – do czasu wycofania przez Pana/Panią zgody bądź zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych;
  3. w zakresie celów analitycznych i statystycznych – do czasu zgłoszenia przez Pana/Panią sprzeciwu;
  4. w zakresie wypełnienia przez Administratora danych obowiązków prawnych – przez okres wskazany w przepisach prawa.
 6. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, m.in. dostawcom usług IT, spółkom świadczącym usługi archiwizacyjne, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem danych i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora danych. Pana/Pani dane osobowe mogą być także przekazywane innym podmiotom w formie udostępnienia, np. deweloperom czy firmom zajmującym się wykończeniem wnętrz, ale tylko w przypadku pozyskania Pana/Pani zgody na takie udostępnienie. W każdej chwili może się do nas Pan/Pani zwrócić z wnioskiem o udzielenie informacji w zakresie podmiotów, którym udostępniliśmy dane na podstawie Pana/Pani zgody.
 7. Pana/Pani dane osobowe mogą być pozyskane przez Administratora danych bezpośrednio od Pana/Pani oraz podczas rozmowy telefonicznej z pracownikiem Call Center (rozmowa jest rejestrowana). Mogą zostać także pozyskane od innych podmiotów, gdy wyrazi Pan/Pani taką zgodę.
 8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, czy odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Podanie danych osobowych w związku ze świadczeniem usług, w tym usług pośrednictwa finansowego jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia usług na podstawie umowy. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym świadczenia usług. Podanie danych w pozostałych celach (z wyjątkiem wypełnienia obowiązku prawnego) jest dobrowolne.
 10. Na podstawie przekazanych przez Pana/Panią danych, w tym danych osobowych, możemy przygotowywać oferty dostosowane do Pana/Pani potrzeb.
 11. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

JESTEŚMY DLA WAS

Pon – Pt: 12:00 – 18:00
Sob: 14:00 – 18:00

DANE REJESTROWE

KRS: 0000789670
NIP: 7792506640
REGON: 383610820

Kontakt: fundacja@fcdk.org.pl

Nasze działania wspiera

LiveChat LiveChat